Biuletyn Informacji Publicznej
BIELSKI SZKOLNY OŚRODEK GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej

Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gkk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2002-04-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-12-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.
 2. Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksander Cader, adres poczty elektronicznej: acader@gkk.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, ul. Józefa Lompy 7 i 7 B,
43-300 Bielsko-Biała

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Józefa Lompy 7 oraz od tyłu budynku:

 • wejście główne od strony zachodniej — dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • wyjście ewakuacyjne od strony zachodniej,
 • wyjście ewakuacyjne od strony wschodniej.

Budynek przy ul. Józefa Lompy 7 B  posiada 2 kondygnacje ogólnodostępne po których poruszać się można główną klatką schodową z poręczami. Budynek przy ul. Józefa Lompy 7 posiada 1 kondygnację, która znajduje się w trwałym zarządzie BSOGKK.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodzin z dziećmi. Brak oznakowania i tablic informacyjnych. Brak windy, brak schodołazów. Brak systemów wspomagających „słyszenie”. Brak systemów wspomagających „widzenie”. Brak podwójnych oznaczeń (wzrok + głos lub słuch). Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w BSOGKK, po uprzednim zgłoszeniu.

Dane kontaktowe tłumaczy.

Dziennik podawczy (sekretariat) znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego.

Do budynku przy ul. Józefa Lompy 7 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-kompensacyjnej w Bielsku-Białej

Informujemy, że Dyrektor Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w Bielsku-Białej, Krzysztof Burchart, wyznaczył Koordynatorów ds. dostępności w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w Bielsku-Białej. Funkcję tą będą pełnić:

 • Pan Krzysztof Cieślawski - Inspektor danych osobowych
 • Pan Aleksander Cader – Administrator Systemów Informatycznych.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez BSOGKK w Bielsku-Białej,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez BSOGKK w Bielsku-Białej,
 • monitorowanie działalności BSOGKK w Bielsku-Białej  w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynatorzy ds. dostępności w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w Bielsku-Białej:

 • Krzysztof Cieślawski – (33) 499-76-42, kcieslawski@gkk.pl , pok. 108
 • Aleksander Cader – (33) 499-76-42, acader@gkk.pl.

Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej
ul. Józefa Lompy 7, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 499-76-42

e-mail: sekretariat@gkk.pl

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Krzysztof Burchart

Data publikacji: 2021-01-18 23:31:44

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-11-17 11:42:14 Zmiana publikacji Krzysztof Burchart
2 2021-05-27 08:30:26 Zmiana publikacji Krzysztof Burchart
3 2021-03-23 12:17:14 Zmiana publikacji Krzysztof Burchart